Tổng Hợp Map Train Level

Quý bằng hữu thân mến!
 
Đối với những đại hiệp vừa bước chân vào giang hồ, đương nhiên sẽ vô cùng bở ngỡ, xa lạ, đôi khi lại không biết nên làm gì và đến đâu. Vì vậy, nếu như cảm thấy muốn hiểu rõ hơn, các đại hiệp có thể xem kỹ bản hướng dẫn luyện cấp này.
 
Đầu tiên, để biết cấp độ mình train (luyện) ở đâu các bằng hữu có thể dùng Giang Hồ Chỉ Nam để được hướng dẫn: 
Sau khi đã xem được cấp độ của mình, các bạn có thể đọc hướng dẫn sau, để biết địa điểm mình cần đến luyện cấp:
 
Lv 1 – 10: Vô Lượng Sơn 
Vô Lượng Sơn: Đại Lý → Vô Lượng Sơn.
 
Lv 10 – 25: Đôn Hoàng 
Đôn Hoàng: Lạc Dương → Đôn Hoàng
 
Lv 25 – 40 – 50: Ma Nhai Động – Yến Vương Cổ Mộ
Ma Nhai Động: Lạc Dương → Nhạn Nam → Ma Nhai Động.
Yến Vương Cổ Mộ: Lạc Dương → Nhạn Nam → Nhạn Bắc → Yến Vương Cổ Mộ.
 
Lv 5x – 9x: Tầng Hoàng Địa Cung 1 2 3
Tầng Hoàng Địa Cung: Đại Lý → Kiếm Các → Tầng Hoàng Địa Cung.
 
Lv 9x – 119: Hỏa Diệm Sơn, Đại Uyển, Hạn Huyết Lĩnh, Cao Xương, Cao Xương Mê Cung, Tháp Lý Mộc, Tháp Lý Mộc Mã Can, Tuyết Lang Hồ.
Hỏa Diệm Sơn: Lâu Lan → Cao Xương → Hỏa Diệm Sơn, Đại Lý → Kiếm Các → Đôn Hoàng → Hỏa Diệm Sơn.
Đại Uyển: Lâu Lan → Đại Uyển.
Hạn Huyết Lĩnh: Lâu Lan → Đại Uyển → Hạn Huyết Lĩnh.
Cao Xương: Lâu Lan → Cao Xương.
Cao Xương Mê Cung: Lâu Lan → Cao Xương → Cao Xương Mê Cung.
Tháp Lý Mộc Mã Can: Lâu Lan → Tháp Lý Mộc → Tháp Lý Mộc Mã Can.
Tuyết Lang Hồ: Lạc Dương → Nhạn Nam → Thảo Nguyên → Trường Bạch Sơn → Tuyết Lang Hồ.
 
Lưu ý: Trong quá trình luyện cấp, các bằng hữu nhớ dùng vật phẩm x2.5 lần kinh nghiệm để hỗ trợ luyện cấp dễ dàng hơn nhé!
 

BQT kính bút!

Vua Thiên Long