Tính năng Thần Mộc Vương Đỉnh

Năm xưa lão quái Đinh Xuân Thu học Hóa Công Đại Pháp, dùng hiệu quả thần bí của nó để luyện hóa độc trùng bách thảo tăng công lực. Ngoài luyện hóa độc trùng bách thảo, Thần Mộc Vương Đỉnh còn rất nhiều công dụng đang chờ các bằng hữu khám phá.

Bằng hữu đạt cấp độ trên 15 hoàn toàn có thể tham gia tính năng này!

Phẩm chất Đơn dược và Kim Đơn

Thần mộc vương đỉnh có thể ngưng luyện Đơn Dược nhiều phẩm chất. Đơn Dược phẩm chất cao phải chờ hoàn thành ngưng luyện Đơn Dược cấp thấp mới có thể ngưng luyện. Số lương Đơn Dược ngưng luyện tăng theo phẩm chất. Mỗi loại Đơn Dược sau khi hoàn thành ngưng luyện sẽ tăng thể lực tương ứng Đơn Nhãn.

Khi Đơn Dược ngưng luyện đến ngũ phẩm, có thể sử dụng Càn Nguyên Kim Đan để tiến hành dung luyện. Mỗi Kim Đơn sẽ tăng 100 điểm thể lực cho nhân vật. Đơn dược hoàn thành ngưng luyện có phẩm chất càng cao, dung hợp càng nhiều Kim Đơn

Dược trần và cách ngưng đơn

Có thể dùng Dược trần tiến hành ngưng đơn, ngưng đơn 100% thành công, Đơn Dược ngưng luyện có phẩm chất càng cao, ngưng đơn càng cần nhiều Dược Trần.

Nhận Dược Trần và Kim Đơn

Có thể đến Phụ bản ÁC TẶC để săn đạo cụ Dược Trần:


Học Thần Mộc Vương Đỉnh càng nhiều sẽ phát hiện cách nhận nhiều Dược Trần và Kim Đơn.

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long