Tọa độ – Thời gian xuất hiện Boss Môn Phái

Tọa độ Boss môn phái và thời gian xuất hiện:

 
BOSS Tôn Lập Giả, cấp 23 Vị trí: Cái Bang Tổng Đà (44,37) Thời gian xuất hiện: [0 : 00] [8 : 00] [16 : 00]
 
 
 
BOSS Bành Hầu, cấp 53 Vị trí: Thiếu Lâm Tự (44,46) Thời gian xuất hiện: [0 : 00] [8 : 00] [16 : 00]
 
 
BOSS Mạnh Muội, cấp 83 Vị trí: Võ Đang Sơn (84,56) Thời gian xuất hiện: [0 : 00] [8 : 00] [16 : 00]
 
 
 
BOSS Tư Vũ, cấp 93 Vị trí: Mộ Dung Sơn Trang (54,24) Thời gian xuất hiện: [0 : 00] [8 : 00] [16 : 00]
 
 
 
BOSS Viên Công Tử, cấp 33 Vị trí: Nga Mi Sơn (41,32) Thời gian xuất hiện: [2 : 30] [10 : 30] [18 : 30]
 
 
 
BOSS Thu Tam Thập Nương, cấp 63 Vị trí: Tinh Túc Hải (138,51) Thời gian xuất hiện: [2 : 30] [10 : 30] [18 : 30]
 
 
 
BOSS Bạch Sầm, cấp 73 Vị trí: Thiên Sơn (89,44) Thời gian xuất hiện: [2 : 30] [10 : 30] [18 : 30]
 
 
 
BOSS Tào Mộ Bạch, cấp 93 Vị trí: Đường Gia Bảo (88,102) Thời gian xuất hiện: [2 : 30] [10 : 30] [18 : 30]
 
 
 
BOSS Kim Đường, cấp 43 Vị trí: Quang Minh Điện (98,58) Thời gian xuất hiện: [5 : 00] [13 : 00] [21 : 00]
 
 
 
BOSS Giả Xuyên, cấp 93 Vị trí: Lăng Ba Động (141,46) Thời gian xuất hiện: [5 : 00] [13 : 00] [21 : 00]
 
 
 
BOSS Quỷ Thiên Sầu, cấp 103 Vị trí: Quỷ Cốc (96,61) Thời gian xuất hiện: [5 : 00] [13 : 00] [21 : 00]
 
 
 
 
BOSS Vương Quân, cấp 103 Vị trí: Thiên Long Tự (95,34) Thời gian xuất hiện: [5 : 00] [13 : 00] [21 : 00]
 
 
BQT Vua Thiên Long kính bút!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vua Thiên Long