Thumbnail

Sát Thủ Mai Hoa

TLBB chính thức ra mắt ám khí, và sự kiện sát thủ mai hoa truy tìm ra 10 người chơi đầu tiên sở hữu Mai Hoa Tiêu


Vua Thiên Long