Thumbnail

Tính năng Thần Mộc Vương Đỉnh

Năm xưa lão quái Đinh Xuân Thu học Hóa Công Đại Pháp, dùng hiệu quả thần bí của nó để luyện hóa độc trùng bách thảo tăng công lực. Ngoài…


Vua Thiên Long